ΑΣμελλοντική αναφορά

(η) означаване на действие, което се извършва в бъдещ интервал на референтност, разположен след момента на говорене


παγχρονική αναφορά

(η) означаване на действия, валидни във всеки интервал на темпоралната ос, означаване на омнитемпорални действияχρονική αναφορά

(η) времева референция, темпорална референция локализация на събитие по темпоралната ос