ΚΜΠ
αλληλοπάθεια

(η) реципрочност, взаимност Виж и αμοιβαιότητα Реципрочността е семантична залогова характеристика, изразявана чрез  морфологичната категория залог, както и чрез допълнителни маркери извън глаголната форма. Реципрочността се дели на два вида: базисна реципрочност и естествена реципрочност. Базисната реципрочност е производен семантичен залог, изразяващ сложна транзитивна релация. В логическата ѝ структура стоят двама участници, извършващи насочено действие един […]


αναφορική πρόταση

(η) подчинено относително изречение, подчинено определително изречение със съотносителна с определяемото дума (относително местоимение или наречие)