ΡΣ

ανομοίωση (η)

дисимилация, разподобяване англ. dissimilation Фонетична промяна, обратна на асимилацията (вж.). Раздалечаване на звукове по артикулационни или акустични признаци, т.е. замяна на един от два еднакви или сходни звукове с друг, който е по-малко сходен с тях. Дисимилацията бива: – регресивна (лат. peregrīnus ‘чужденец, пътешественик’ > лат. pilgrim ‘поклонник, пилигрим’, стгр. ἑπτά, ὀκτώ > гр. εφτά, […]