ΡΣαποκοπή (η)

апокопа англ. apocope, truncation (от стгр. ἀποκοπή ‘отрязване, отсичане’) Фонетична промяна, вид елизия (вж.), изпускане на един или повече звукове в края на думата: • Историческа фонетична промяна: нар. лат. panem ‘хляб’ > исп. pan • В разговорната реч: англ. photograph -> photo фр. sympathique -> sympa • в някои езици задължително изпада крайната гласна, […]