ΡΣ


αντιδάνειο (το)

обратна заемка фр. emprunt aller-retour Думи, заети от един език (А) в друг език (B), които впоследствие се заемат обратно от език B в език A. Резултатът от този процес обикновено са етимологични дублети (вж.) Примери: • стгр. κίνημα ‘движение’ > фр. cinéma ‘кино’ > гр. σινεμά ‘кино’; • стгр. ἀποθήκη ‘склад, хранилище’ > лат. […]
αποκοπή (η)

апокопа англ. apocope, truncation (от стгр. ἀποκοπή ‘отрязване, отсичане’) Фонетична промяна, вид елизия (вж.), изпускане на един или повече звукове в края на думата: • Историческа фонетична промяна: нар. лат. panem ‘хляб’ > исп. pan • В разговорната реч: англ. photograph -> photo фр. sympathique -> sympa • в някои езици задължително изпада крайната гласна, […]