ΡΣνεολογισμός (ο)

неологизъм Виж и νεολογία, νεόπλαστη λόγια λέξη англ. neologism Новообразувана дума или фраза, която от фаза на оказионализъм (еднократно или за кратко употребявана дума или фраза) преминава във фаза на по-широко възприемане от носителите на даден език. Неологизмите възникват с цел лексикалното изразяване на нови понятия, състояния, явления, обществени отношения и т.н., както и за нуждите на […]