HMW
απόδοση (η)

заключение, аподозис (главното изречение в сложно съставно изречение за условие) англ. apodosis, consequence clauseγερούνδιο

(το) герундий, деепричастие Виж и επιρρηματική μετοχή