ανομοίωση (η)

дисимилация, разподобяване

англ. dissimilation


Фонетична промяна, обратна на асимилацията (вж.). Раздалечаване на звукове по артикулационни или акустични признаци, т.е. замяна на един от два еднакви или сходни звукове с друг, който е по-малко сходен с тях. Дисимилацията бива:
– регресивна (лат. peregrīnus ‘чужденец, пътешественик’ > лат. pilgrim ‘поклонник, пилигрим’, стгр. ἑπτά, ὀκτώ > гр. εφτά, οχτώ) и
– прогресивна (лат. febrarius > рус. февраръ > февраль),
– частична (слободен вместо свободен) и
– пълна (лат. *medio-diēs > merīdiēs ‘средата на деня, обяд’), контактна (транвай вместо трамвай) и дистанционна (коридор -> колидор)


Sorry, comments are closed!