Книги, публикации и е-ресурси


Асенова, П. Балканско езикознание. Основни проблеми на Балканския езиков съюз. София: „Фабер”, 2002.

Бояджиев, Ж. Увод в езикознанието. Пловдив: „Христо Г. Данов”, 1995.

Бояджиев, Ж. Увод в романското езикознание. София: „Парадигма”, 2000.

Бояджиев, Т., Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. София: ИК Петър Берон, 1999.

Бояджиев, Т. Българска лексикология. София: Анубис, 2002.

Георгиев, Б. Приемливото изразяване. В: Радева, В. (съст). Българският език през ХХ век. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, изд. “Пенсофт”, 2001, 83–89. (23.09.2014).

Граматика на съвременния български книжовен език. Т. І. Фонетика. София: „Абагар”, 1998.

Граматика на съвременния български книжовен език. Т. ІІ. Мофология. София: „Абагар”, 1998.

Граматика на съвременния български книжовен език. Т. ІІІ. Синтаксис. София: „Абагар”, 1998.

Димитрова, Ст. Лингвистична прагматика. София: „Велес”, 2009.

Езикови универсалии. НБУ, 2005. (23.09.2014).

Жерева, М. Перформативи и перформативни изказвания в съвременния български език. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки”. София, 2011. (23.09.2014).

Иванова, И., В. Бурлакова, Г. Почепцов. Теоретическая грамматика современного английского языка. Москва: «Высшая школа», 1981.

Касабов, Ив. Граматика на семантиката. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2006.

Кирова, Л. Сленг = Жаргон? – В: Проблеми на социолингвистиката. VІІІ. Съвременни форми на съществуване на българския език. София: Международно социолингвистическо дружество, София (под печат) // Електронно списание LiterNet, 14.11.2001, № 11 (24) (23.09.2014).

Коева, Св. (съст.). Аргументна структура. Проблеми на простото и сложното изречение. София: Сема РШ, 2005.

Mackridge, P. The Modern Greek Language. A Descriptive Analysis of Standard Modern Greek. London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1985.

Маслов, Ю. Очерк болгарской грамматики. Москва, 1956.

Мурдаров, В. За правописа на новите сложни думи и съставни наименования. – В: Електронно списание LiterNet, 20.04.2008, № 4 (101) (23.09.2014).

Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008.

Осенова, П., К. Симов. Формална граматика на българския език. София: Институт за паралелна обработка на информацията, БАН, 2007.

Пашов, П. Българска граматика. София: „Хермес”, 1999.

Попов, К. Синтаксис на българския книжовен език. Велико Търново: Абагар, 1998.

Славова, М. ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ. Учебник по старогръцки език. София, 2013.

Стаменов, М. Има ли алтернатива принципът на комуникативно сътрудничество на Грайс? – В: Иванова, Н и др. (съст.). Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. София: Издателство Лектура, 2011, 225-232.

Тишева, Й., М. Джонова. Старият „нов” топик. – В: Младенова, М., И. Монова (съст.). Славистика и общество. София: Херон Прес, 2006, 231-237. (23.09.2014).

Трендафилов, Д. Разбиране по подразбиране. Смисъл, контекст и употреба на импликатурите в общуването. Studia Semiotica 2, 2010. (23.09.2014 ).

Хаджикотева, М. Обобщените метафори в обучението по английски език като чужд: Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Нов български университет, 2012. (23.09.2014).

Хъдсън, Р. Социолингвистика. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1995.

Янакиева, Цв. Материали към лекционен курс по сравнителна граматика на славянските езици. За специалност Българска филология, III курс, редовно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (23.09.2014).

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994:  Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Νεολογικός δανεισμός της Νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: 1994.

Crystal 2003:  Crystal, D. Λεξικό γλωσσολογίας και φωνητικής. Αθήνα: Πατάκης, 2003.

Δημητρίου 1994:  Δημητρίου, Σ. Λεξικό όρων. Γλωσσολογίας. Τ. Α & Β. Αθήνα: Καστανιώτη, 1994.

Μπαμπινιώτης 1993:  Μπαμπινιώτης, Γ. Η Γλωσσική Πλευρά των Επιστημονικών Όρων. Το Βήμα, 20.6.1993.

Ξυδόπουλος 2002:  Ξυδόπουλος, Γ. Προβλήματα Απόδοσης των Γλωσσολογικών Όρων από την Αγγλική στην Ελληνική. – Στο: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα,, 2002, 22, 495-506.

Ξυδόπουλος 2003:  Ξυδόπουλος, Γ. Μεταφράζοντας ένα επιστημονικό σύγγραμμα: δυσκολίες και πιθανές λύσεις. – Στο: Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Μεταφράζοντας στον 21ο Αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές», του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 2003,740-751.

Ξυδόπουλος 2007:  Ξυδόπουλος, Γ. Λεξικολογια. Αθήνα: Πατάκη, 2007.

Ξυδόπουλος 2009:  Ξυδόπουλος, Γ., Μ. Παυλάκου. Η διαχείριση της ορολογίας της γλωσσολογίας σε δυο μονόγλωσσα συγχρονικά λεξικά της νέας ελληνικής: Μια πρώτη κριτική αποτίμηση. – Στο: Baltazani, M., G. K. Giannakis, A. Tsangalidis & G. J. Xydopoulos Proceedings of the 8th International Conference on Greek Linguistics (Ioannina, Greece, 30 August-2 September 2007). Ιωάννινα, 2009, 1063-1077.

Σακελλαριάδης 2004:   Σακελλαριάδης, Γ. Σύγχρονο λεξικό όρων και θεμάτων γλωσσολογικών. Αθήνα: Σαββάλας, 2004.