Терминология – общи въпроси, iso, организации за стандартизиране на терминологията в Гърция


Международните правила за формиране на съвременна терминология са стандартизирани и обобщени в стандарта ISO 10241-2:2012. Целта на този документ е въвеждането на стандартизирани терминологични единици (entries) в други културни и лингвистични среди и в частност възприемането на международно стандартизирани терминологични единици от регионални и национални стандартизиращи институции (bodies). Документът също предлага примери и решения в следните проблемни области:

а) възприемане на международно стандартизирани единици;

б) хармонизиране на системата от понятия на възприемащата ги стандартизираща институция с международно стандартизираните системи от понятия;

в) подготовка на стандартизирани терминологични единици като допълнения или добавки към международно стандартизирани терминологични единици (ISO 10241-2:2012: 1).

Документът определя и основни принципи за селекция и образуване на термините.

Документът третира и различните езикови възможности при селекцията и образуването на нов термин на езика на възприемащата стандартизираща институция (ISO 10241-2:2012: 22).

Конкретно, принципите за образуване на термини са разгледани в документа “Работа по терминологията – принципи и методи (ISO 704:2000)” Този документ определя следните принципи:

а) прозрачност (transparency). Терминът е прозрачен, когато понятието, което означава, може да бъде отгатнато поне частично без дефиниция, т.е., когато значението е видимо в морфологията на думата;

б) последователност (consistency). Терминологията във всяко предметно поле (subject field) трябва да бъде кохерентна терминологична система, съответстваща на системата от понятия, а не произволен и случаен сбор от термини;

в) уместност (appropriateness). Предлаганият термин трябва да се придържа към познати, установени модели на значение в съответната езикова общност. Следва да се избягва образуване на термини, които предизвикват объркване;

г) езикова икономия (linguistic economy). Терминът трябва да е колкото се може по-стегнат. Прекалената дължина се смята за сериозен недостатък и често води до елипса;

д) производимост (derivability and compoundability). Термините трябва да позволяват образуването на нови думи с тях;

е) лингвистична коректност (linguistic correctness). Терминът трябва да е съобразен с фонологичните, морфологичните и морфосинтактичните норми на езика-цел;

ж) предпочитане на родния език (preference for native language). Въпреки че заемането на термини от друг език е приета форма на създаване на термини, трябва да се предпочитат изразни средства от родния език вместо директни заемки. (ISO 704:2000: 25–27).

Водеща организация при стандартизирането на гръцката терминология в различни професионални и технологични направления е Гръцкото терминологично дружество (ЕЛЕТО). То е учредено през 1992 г. и представлява дружество с нестопанска цел. Официалният сайт на организацията е на адрес eleto.gr/gr/reception.htm (23.09.2014).

Целите на дружеството са:

а) изследване, изработване, предаване, обработка, събиране, систематизиране, разпространение и оползотворяване по всякакъв начин на гръцката терминология и терминологични изследвания;

б) принос към постоянното и симетрично развитие на гръцкия език за покриването на многостранните и настойчиви съвременни нужди и

в) демонстриране във всички посоки на основополагащата роля на гръцкия език като материал и същевременно инструмент за международната терминологична база.

Към май 2012 г. дружеството разполага с 263 члена – физически и юридически лица. Основните колективни членове и специални групи работят в областите телекомуникации и информационни технологии, акустика, медицина, принципи на терминологията, публична администрация и статистика.

Организацията е съорганизатор на осем поредни конгреса под надслов „Гръцки език и терминология” (1997–2011 г.), чиито материали са издадени и представляват основен материал за референция по въпросите на гръцката и международната терминология. ЕЛЕТО е съавтор на много терминологични изследвания, двуезични и многоезични терминологични речници или гръцки стандарти, вкл. хиляди гръцки еквивалентни термини за базата данни на ЕС EURODICAUTOM.

Пример за организация в рамките на ЕЛЕТО, която стандартизира терминологията в цял технологичен сектор (телекомуникации) е Постоянната група за телекомуникационна терминология (МОТО) на гръцката телекомуникационна компания ОТЕ.

Създадена е през 1989 г. в отговор на бързо развиващия се сектор на телекомуникационните и информационни терминологии и предаването на гръцки език на огромно количество документация, съдържаща термини от тези и близки до тях области. Конкретен повод за създаването ѝ политиката на тогавашната Европейска общност за хармонизирането на европейската политика в сектора: с издаването на Бялата книга за телекомуникациите се предвижда изработването на редица директиви с рамков характер, които ще бъдат поддържани технически от хармонизираните европейски стандарти, изработени от независим европейски орган за стандартизация.

В МОТО участват служители на ОТЕ – инженери, специалисти по електроника, филолози, психолози и физици. Освен други служители на ОТЕ като наблюдатели в МОТО участват и представители на Гръцката организация за стандартизация (ЕЛЕТО), както и представители на министерства и други държавни организации и академични институции.

Сред задачите на МОТО е обобщаването на съществуващите гръцки термини, адаптирането на гръцки на използваните вече чужди термини, бързото обработване и предаване на гръцки на нови термини и изработване на динамичен речник на телекомуникационните термини.

Сред продуктите на МОТО отбелязваме следните: текстове с термини и определения, телекомуникационни речници, колекции от термини, четириезичен речник на телекомуникационните термини (английски, френски, немски, гръцки със 17000 речникови единици (Τετράγλωσσο Λεξικό Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ελληνικά). J.P.Rehahn & ΕΛΕΤΟ. Αθήνα: Εκδόσεις ΓΛΩΣΣΗΜΑ, 1995). Цялата продукция на МОТО се записва в базата телекомуникационни термини на ОТЕ TELETERM (mototeleterm.gr), от която се произвеждат Единният речник на телекомуникационни термини (ЕЛТО), изданието „Обща и телекомуникационна терминология и Единният речник на инициалите, акронимите и други съкращения.

Търсенето в базата TELETERM се извършва и онлайн на адрес mototeleterm.gr/search_gr.asp (23.09.2014).