Πреглед на гръцките печатни речници на лингвистичните термини


Димитриу, С. Речник на термините 3. Езикознание. Т. 1. Атина: Книгоиздателство „Кастаниоти”, 1994, 399 стр.

Димитриу, С. Речник на термините 3. Езикознание. Т. 2. Атина: Книгоиздателство „Кастаниоти”, 1994, 317 стр.

Δημητρίου, Σ. Λεξικό όρων 3. Γλωσσολογίας Α΄. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1994, 399 σελ.

Δημητρίου, Σ. Λεξικό όρων 3. Γλωσσολογίας Β΄. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1994, 317 σελ.

 

Речникът на Сотирис Димитриу се състои от четири части.

Първата част (т. 1, с. 9-133) представлява преглед на основните проблеми на съвременната лингвистика. Изложението е разделено в три дяла. Първият дял, „Вътрешна система на езика”, разглежда въпроси на общото езикознание, представя структурната лингвистика и някои по-нови дялове и насоки в науката за езика. Вторият дял, „Външна система на езика”, представлява увод в социолингвистиката. Тук се обобщава и марксисткият подход към езика. В третия дял, „Тематика”, се представя предметът на различни дялове от лингвистиката – приложна лингвистика, социолингвистика, теоретична лингвистика и т.н.

Втората част на речника (букви Α до Κ – т. 1, с. 137-399, букви Μ до Ω – т. 2, с. 9-221) представлява тълковен речник на гръцки лингвистични термини от най-различни дялове в науката за езика: фонетика, морфология, синтаксис, и различни лингвистични школи. Акцентът е поставен върху структурната лингвистика, с превес на термините, свързани с фонетиката и фонологията, но не липсват и термини от трансформационната граматика, социолингвистиката, историческата лингвистика, текстлингвистиката, типологията на езиците, стилистиката, диалектологията и др. Общият брой на изтълкуваните термини е около 2500.

Речниковите статии имат следния вид:

Гръцкият термин се изписва с получерен шрифт. Когато е съставен, се посочва първо съществителното и след това прилагателното, напр. αφομοίωση, αναδρομική. Следва превод на термина на английски, френски и немски. Последната част от речниковата статия представлява тълкуване на гръцки език на съответния термин. Статиите с по-аналитични тълкувания представляват обобщение на основните теоретични подходи към дадено езиково явление или обект на лингвистичен анализ.

Третата част на речника се състои от три двуезични речника на лингвистичните термини: гръцко-френски (т. 2, с. 225-245, гръцко-английски (т. 2, с. 246-280) и гръцко-немски (т. 2, с. 281-301). Тези речници обхващат термините, тълкувани в основната част на речника.

Последната, четвърта част, на речника (т. 2, с. 303-317) се състои от подбрана библиография на трудове в различни лингвистични направления. Основната част от заглавията са на английски език, немалка част – на гръцки, налични са и отделни заглавия на френски.

Основните критики към този речник са относно гръцките преводни заемки, предложени от автора за предаването на чуждите, основно английски, термини. Определена част от тези преводни заемки не се възприемат от гръцките лингвисти и в трудове на гръцки език и издадени (публикувани в интернет) след този речник лингвистични речници са предложени други термини. Една от причините за несполучливите преводи на термините е фактът, че съставителят на речника е математик, а не филолог.


 

Кристал, Д. Речник по езикознание и фонетика. Превод: Г. Ксидопулос. Атина: „Патакис”, 2003, 519 стр.

Κρύσταλ, Ντ. Λεξικό γλωσσολογίας και Φωνητικής. Μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης, 2003, 519 σελ.

 

Преводът на Г. Ксидопулос на „Речник по езикознание и фонетика” от Д. Кристал представлява важен принос за обобщаването и стандартизирането на съвременната лингвистична терминология на новогръцки език. Речникът е преведен въз основа на четвъртото издание на речника (Crystal 1997) и съдържа 4000 термина от всички дялове на съвременното езикознание – фонетика, фонология, морфология, синтаксис, семантика, прагматика, социолингвистика, психолингвистика, лексикология, анализ на дискурса, компютърна лингвистика. При предаването на термините на новогръцки език преводачът за пръв път в новогръцката лингвистика и лексикография прилага ясни правила, следвайки четирите принципа за изработване на терминология, предложени в Бабиниотис 1993 (цит. по Кристал 2003: v и Ксидопулос 2002: 497–498): а) проверка на научната дефиниция (съответства на критериите информативностπληροφορητικότητα и преводимост μεταφρασιμότητα’ в Бабиниотис 1993); б) уточняване на степента, в която терминът е утвърден в наличната гръцка библиография (съответства на критерия припомняемост ‘ανακλησιμότητα’ в Бабиниотис 1993); в) уточняване на морфологичните (и други) езикови правила за изковаване на новогръцки термин (съответства на критериите приемливост ‘αποδεκτότητα’ и преводимост μεταφρασιμότητα’ в Бабиниотис 1993); и г) еднозначност на термина (съответства на критерия информативностπληροφορητικότητα’ в Бабиниотис 1993).

Организацията на речника и лемите дават възможност за търсене по всички новогръцки варианти на съответния английски термин, които преводачът е установил в гръцката лингвистична библиография. Най-утвърденото новогръцко съответствие е изведено като заглавие на статия с дефиниция, а останалите варианти са посочени след него в рамките на статията и са изнесени в отделни леми с препратка към основния термин. Английско-гръцкият индекс-речник след словника улеснява търсенето по английски термини, като са посочени всички преводни варианти на новогръцки, включени в словника.

Заглавието на речниковата статия е последвано от родовата характеристика на новогръцкия термин, производни от него термини, както и един или повече еквиваленти и производните им на английски език в квадратни скоби. Примерите на новогръцки език в дефинициите се отнасят за лингвистичните реалии с еквивалент в езика, а явленията без аналог в него са илюстрирани с изречения на английски или на други езици, преведени на новогръцки.

В края на речника е поместена библиография на източниците, ползвани при изготвянето на превода на новогръцки език.

 

Цитирана литература

Кристал 1997: Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 1997.

Бабиниотис 1993: Μπαμπινιώτης, Γ. Η Γλωσσική Πλευρά των Επιστημονικών Όρων. Το Βήμα, 20.6.1993.

Кристал 2003: Κρύσταλ, Ντ. Λεξικό γλωσσολογίας και Φωνητικής. Μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης, 2003.

Ксидопулос 2002: Ξυδόπουλος, Γ. Προβλήματα Απόδοσης των Γλωσσολογικών Όρων από την Αγγλική στην Ελληνική. – Στο: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 2002, 22, 495–506.


 

Сакелариадис, Г. Х. Съвременен речник на езикови и езиковедски термини и теми. Атина: „Савалас”, 2004, 478 стр.

Σακελλαριάδης, Γ. Χ. Σύγχρονο λεξικό όρων και θεμάτων γλωσσ(ολογ)ικών. Αθήνα: Σαββάλας, 2004. 478 σελ.

 

Речникът на Г. Сакелариадис представя термини и въпроси от съвременната лингвистична наука и традиционната граматика, както и явления от диахронията и синхронията на гръцкия език. В края на изданието е поместен двуезичен английско-гръцки речник на лингвистичните термини, повечето от които са включени като статии в словника.

Наред с понятията от модерни лингвистични теории като структурализъм и генеративно-трансформационната граматика и от отделни езиковедски области (историческа лингвистика, фонетика, фонология, морфология, синтаксис, семантика, прагматика, текстлингвистика, типология на езиците, стилистика, диалектология и др.), словникът съдържа категории и явления от фонологията, морфологията и синтаксиса на старогръцкия и новогръцкия език. Изясняват се и по-специфични езикови факти от съвременния гръцки език, старогръцкия и гръцките диалекти от различни периоди – напр. графични омоними с различно значение (ανακατωτός-ανακάτωτος), значенията на формите за сравнителна степен на старогръцкото прилагателно ἀγαθός и др. под.

Речниковите статии са подредени в азбучен ред със заглавен термин в удебелен шрифт и без граматически характеристики. Синонимните и дублетните форми са посочени в заглавието на статията или в нейното начало, както и в отделни леми с препратка към основния термин. Терминологичните единици, описани в отделни леми, които се упоменават в дефинициите на други термини, са отбелязани с курсив и са последвани от английския термин в скоби, ако такъв съществува. За понятията от съвременните лингвистични теории и за някои от традиционната граматика се посочват еквиваленти съответно на английски и латински език в квадратни скоби в края на статията.

Речникът завършва с библиографии на ползваните при съставянето му научни изследвания на английски, новогръцки и други езици и със списък на научните публикации на автора в областта на новогръцката лингвистика и класическата филология.