συλλαβική αύξηση (η)

сричков аугмент, сричково нарастване С. А. представлява протетична гласна е-, която се прибавя към индикативните форми за имперфект, перфект и аорист на глаголите с основа, започваща със съгласна. Вероятно става дума за индоевропейско наречие със значение „преди, тогава”, което се превръща в префикс. С. А. се среща в някои индоевропейски езици като арменски, индоирански и […]