συμβατικό υπονόημα

(το) конвенционална импликатура Виж и συμβατική υποδηλούμενη σημασία, συμβατική υπονοούμενη σημασία